Passage

"Passage" is een christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, voortgekomen uit een fusie tus­sen de C.P.B. (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond) en de N.C.V.B. (Nederlandse Christen Vrouwen Bond). Het is een vereniging met ongeveer 50 leden. De grondslag is: Gods Woord op elk levens­terrein. Door middel van "Passage" willen leden zich bezinnen op hun plaats in de sa­menleving. 

Op de verenigingsavonden worden verschillende onderwerpen behandeld. Er worden sprekers uit­genodigd, maar ook ontspanning en gezelligheid krijgen aandacht. Ook worden er excursies ge­organiseerd en gaan we een dag op reis. "Passage" vergadert één keer per maand, op woensdagavond in "Brandpunt", we beginnen om 19.45 uur. Er zijn acht vergaderavonden, van september t/m april. In de maanden mei en juni gaan we een aantal keren fietsen.

Het bestuur van ''Passage'' bestaat uit:
mw. N. Barten-de Gans (voorz.), Vlietzicht 106, Nieuwpoort tel. 0184-701665
mw. J. Molenaar (2e voorz.), Burg. Berendstraat 7 tel. 352541
mw. J.M. Baars-Geluk (1e secr.), Zijlkade 20 tel. 359902
mw. A. Hijkoop-Heikoop (2e secr.), Zalingstraat 4  tel. 351755
mw. G.A. Brouwer-Bikker (penn.), Raadhuisstraat 50, Leerbroek tel. 0345-599796
e-mail: passagenieuwland.leerbroek@gmail.com  
terug