Collecten overmaken

Inmiddels wordt er weer op reguliere wijze in de kerkdienst gecollecteerd. Daarnaast zijn uw giften nog steeds hard nodig om onze kerkdiensten te kunnen houden, maar ook om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is. Om dit makkelijker te maken kunt u nu direct via de link op deze pagina een betaling uitvoeren. Uiteraard is de voorgaande methode, handmatig via internetbankieren, ook nog steeds mogelijk. Inmiddels wordt ook in de kerk weer op aangepaste wijze gecollecteerd.

Indien u digitaal het geld overmaakt verloopt de betaling van de diaconie via de Rabobank, de betaling van de kerkvoogdij verloopt veilig via de SKG, een speciale bank voor kerkelijk geldbeheer.

De giften op de rekening van de kerkvoogdij verdelen we evenredig tussen ‘instandhouding eredienst’ en het ‘onderhoudsfonds’. Bij wisseling van een bestemming zullen we de link verversen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

 Collecte 1  Diaconie 
Uw gift kunt u handmatig overmaken via NL 61 RABO 0322 2881 50 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwland.

 Collecte 2 en 3  Kerkvoogdij - doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor het kerkgebouw en alle onkosten die we maken om de kerkdiensten door te laten gaan in een warm en droog gebouw waarin Gods Woord en de lofzangen tot Zijn eer kunnen blijven klinken. Een deel van uw giften wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van Onder de Toren. Daarnaast zullen we de helft van de giften gebruiken voor het Onderhoudsfonds.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :

  
 of via link: Collecte kerkrentmeesters

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL89 RABO 0373 7052 12 o.v.v. College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Nieuwland.
 

 Zendingsbus  Naar House – tweede kwartaal 2023
Uw giften zijn bestemd voor Stichting Naar House. De stichting heeft ten doel de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat uit de Bijbel tot ons komt; het begeleiden en geven van nazorg aan hen die zich aangesproken weten door of bekeerd zijn door het evangelie.

Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :


  of via link: Betaallink zendingsbus

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL56RABO 0341 3132 38 t.n.v. Zendings- en Evangelisatiecommissie Nieuwland, onder vermelding van ‘Zendingsbus’.

terug