Collecten overmaken

Inmiddels wordt er weer op reguliere wijze in de kerkdienst gecollecteerd. Daarnaast zijn uw giften nog steeds hard nodig om onze kerkdiensten te kunnen houden, maar ook om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is. Om dit makkelijker te maken kunt u nu direct via de link op deze pagina een betaling uitvoeren. Uiteraard is de voorgaande methode, handmatig via internetbankieren, ook nog steeds mogelijk. Inmiddels wordt ook in de kerk weer op aangepaste wijze gecollecteerd.

Indien u digitaal het geld overmaakt verloopt de betaling van de diaconie via de Rabobank, de betaling van de kerkvoogdij verloopt veilig via de SKG, een speciale bank voor kerkelijk geldbeheer.

De giften op de rekening van de kerkvoogdij verdelen we evenredig tussen ‘instandhouding eredienst’ en het ‘onderhoudsfonds’. Bij wisseling van een bestemming zullen we de link verversen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

 Collecte 1  Diaconie 
Uw gift kunt u handmatig overmaken via NL 61 RABO 0322 2881 50 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwland.

 Collecte 2 en 3  Kerkvoogdij - doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor het kerkgebouw en alle onkosten die we maken om de kerkdiensten door te laten gaan in een warm en droog gebouw waarin Gods Woord en de lofzangen tot Zijn eer kunnen blijven klinken. Een deel van uw giften wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van Onder de Toren. Daarnaast zullen we de helft van de giften gebruiken voor het Onderhoudsfonds.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :

  
 of via link: Collecte kerkrentmeesters

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL89 RABO 0373 7052 12 o.v.v. College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Nieuwland.
 

 Zendingsbus  Familiehuis Schollevaar –  vierde kwartaal 2023
De opbrengst van de collectie in het laatste kwartaal van 2023 is bestemd voor Familiehuis Schollevaar in Capelle aan de IJssel. Een project van de IZB waar de zendingscommissie begin 2024 meer aandacht hoopt te besteden. Er is veel eenzaamheid in Schollevaar een wijk in Capelle aan de IJssel.  Er zijn veel eenoudergezinnen. Velen hebben het idee dat ‘toch niks in hun leven lukt’. Maandelijks houdt Familiehuis Schollevaar bijeenkomsten. Deze zijn gericht op ontmoeting met elkaar. Tussen mensen onderling, maar ook met God die ons wil ontmoeten. Jong en oud is welkom en kan meedoen. Op het moment vinden de bijeenkomsten plaats in een schoolgebouw. Een droom is dat er een eigen pand gevonden wordt. Een eigen ‘huis’. Familiehuis Schollevaar verlangt er naar om een plek te zijn in de wijk Schollevaar-Oost waar het geloof in Jezus Christus (uit)gedeeld wordt. Een plek waar jong en oud samenkomen en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.

Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :


  of via link: Betaallink zendingsbus

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL56RABO 0341 3132 38 t.n.v. Zendings- en Evangelisatiecommissie Nieuwland, onder vermelding van ‘Zendingsbus’.

terug