Collecten overmaken

Inmiddels wordt er weer op reguliere wijze in de kerkdienst gecollecteerd. Daarnaast zijn uw giften nog steeds hard nodig om onze kerkdiensten te kunnen houden, maar ook om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is. Om dit makkelijker te maken kunt u nu direct via de link op deze pagina een betaling uitvoeren. Uiteraard is de voorgaande methode, handmatig via internetbankieren, ook nog steeds mogelijk. Inmiddels wordt ook in de kerk weer op aangepaste wijze gecollecteerd.

Indien u digitaal het geld overmaakt verloopt de betaling van de diaconie via de Rabobank, de betaling van de kerkvoogdij verloopt veilig via de SKG, een speciale bank voor kerkelijk geldbeheer.

De giften op de rekening van de kerkvoogdij verdelen we evenredig tussen ‘instandhouding eredienst’ en het ‘onderhoudsfonds’. Bij wisseling van een bestemming zullen we de link verversen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

 Collecte 1  Diaconie 
Uw gift kunt u handmatig overmaken via NL 61 RABO 0322 2881 50 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwland.

 Collecte 2 en 3  Kerkvoogdij - doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor het kerkgebouw en alle onkosten die we maken om de kerkdiensten door te laten gaan in een warm en droog gebouw waarin Gods Woord en de lofzangen tot Zijn eer kunnen blijven klinken. Een deel van uw giften wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van Onder de Toren. Daarnaast zullen we de helft van de giften gebruiken voor het Onderhoudsfonds.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :

  
 of via link: Collecte kerkrentmeesters

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL89 RABO 0373 7052 12 o.v.v. College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Nieuwland.
 

 Zendingsbus  GZB-project ''Samaritaanse Vrouwen'' –  tweede kwartaal 2024
De opbrengst van de zendingsbussen is het 2e kwartaal bestemd voor het GZB-project “Samaritaanse Vrouwen”in Bulgarije. Natalya Stoykova is de drijvende kracht hierachter. Twee jaar geleden vertelde zij op een zendingsavond, hier in Nieuwland, het wonderlijke verhaal dat ze door God werd geroepen om naar een bepaalde stad, naar een bepaald huis te gaan. Toen ze gehoorzaamde en ging, kwam daar een islamitische vrouw naar buiten die een beeld had gekregen dat er een vrouw naar haar toe zou komen om meer over Jezus te vertellen. Natalya deelde het evangelie met haar. Zij kwam tot geloof. In ongeveer tien dorpen rond Burgas zijn de Samaritaanse Vrouwen nu actief. Zij ondersteunen kerken in het missionair en diaconaal aanwezig zijn in hun omgeving. De Samaritaanse vrouwen hebben in de afgelopen jaren diverse kleine Bijbelstudiegroepen en huisgemeenten opgezet. Deze kleine groepjes hebben een diep verlangen naar meer Bijbelkennis en theologische toerusting om te groeien in geloof.

Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :


  of via link: Betaallink zendingsbus

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL56RABO 0341 3132 38 t.n.v. Zendings- en Evangelisatiecommissie Nieuwland, onder vermelding van ‘Zendingsbus’.

terug