Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er in onze kerk twee erediensten: om 9.30 uur en om 18.30 uur, tenzij anders vermeld. Op de volgende christe­lijke feestdagen zijn er ook kerkdiensten:

Eerste Kerstdag - twee diensten
Goede Vrijdag - avonddienst
Tweede Paasdag - ochtenddienst
Hemelvaartsdag - ochtenddienst
Tweede Pinksterdag - ochtenddienst

Op Tweede Kerstdag is er het Kerstfeest van de zondagsschool, behalve als Tweede Kerstdag op zondag valt, dan is het op Eerste Kerstdag.

Ook op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen is er dienst. Bovendien zijn er zowel op Biddag als op Dankdag twee diensten, waarbij in de ochtenddiensten de kinderen van de plaatselijke Christelijke Basisschool aanwezig zijn.

De kerkdiensten zijn mee te luisteren of terug te luisteren via link.


Heilig Avondmaal
Vier maal per jaar wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. In de week daaraan voorafgaande wordt in "Onder de Toren" de Avondmaalskring gehouden, waarin we ter verdere voorbereiding op het Avondmaal een gedeelte van het avondmaalsformulier bespreken. Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt het Censura Morum gehouden in de consistorie van de kerk.

Het Heilig Avondmaal wordt 's morgens gehouden en in de avonddienst van dezelfde zondag de nabetrachting en dankzeg­ging. In beide diensten gaat de eigen predikant voor. In de voorbereidingsdienst zal dit laatste niet altijd het geval zijn.

Heilige Doop
Bij de geboorte van een kind in de gemeente wordt in overleg een datum voor de doopdienst be­paald. In deze dienst wordt er naar gestreefd ten hoogste 1 kind ten doop te houden, dit in ver­band met de ruimte die in de kerk beschikbaar is. In de week voorafgaande aan de dienst wordt in de pastorie doopzitting gehouden, waarin vooral het onderwijs van het doopformulier cen­traal staat.

Huwelijksdienst
Wie zijn of haar huwelijk in de kerk wil laten bevestigen en inzegenen, kan contact opnemen met de predikant. Wilt u vroegtijdig overleggen met de predikant voor het vaststellen van een datum voor een gesprek en voor het vaststellen van de huwelijksdatum? Na het contact met de predikant moeten door het bruidspaar nog de voorzitter van het college van kerkrentmeesters (in verband met het ge­bruik van het kerkgebouw), de koster en de organist worden benaderd. De beide laatstgenoemden ook graag vroegtijdig op de hoogte stellen, zodat zij zich ervoor vrij kunnen maken.

Rouwdienst
Voorafgaande aan een begrafenis zijn wij gewend een rouwdienst te houden. In overleg met de pre­dikant kan worden gekozen of men wil begraven vanuit de kerk of vanuit het verenigingsgebouw "Brandpunt". In het eerstgenoemde geval moeten de voorzitter van het college van kerkrentmeesters (in verband met het gebruik van het kerkgebouw), de koster en de organist worden benaderd. De beide laatstgenoemden zo spoedig mogelijk, zodat zij zich ervoor vrij kunnen maken. Na afloop van een begrafenis wordt deze in het "Brandpunt" afgesloten door de ouderling.
terug