Diaconie

Het woord "diaken" komt van het Grieks Nieuw-Testamentische woord "diakonia", wat "dienst" betekent. Deze dienst omvat veel meer dan alleen maar de "armenzorg". Uiteindelijk staat ook die dienst in het teken van het heil van de gemeente.

Van oudsher zijn de diaconale middelen bedoeld om bijstand te verlenen waar nood is. In de na-oor­logse jaren is deze zorg grotendeels overgenomen door de burgerlijke gemeente. Toch wordt in de eigen gemeente nog steeds bijstand verleend in de vorm van zieken-, bejaarden- en jeugdwerk. De diaconie is eigenaar van het gebouw "t Kruispunt". Samen met het college van kerkrentmeesters draagt zij de jaarlijkse exploitatiekosten van dit gebouw.

Huis ter Leede
Onze gemeente neemt deel aan de identiteitscommissie van het bejaardencentrum "Huis ter Leede". De commissie bestaat uit vijf personen, die bij toerbeurt worden afgevaardigd door de zeventien deelnemende kerkelijke gemeenten.

De Herberg
De Herberg, gevestigd in Oosterbeek, is een Pastoraal Diaconaal Centrum dat, als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente, een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding wil bieden aan indi­viduele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/ werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Zij kunnen hier dus tijdelijk worden opgevan­gen en tot rust komen in een klimaat van gastvrijheid, aandacht, warmte en zorg, geïnspireerd door de liefde van Christus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Heikoop. U kunt informatie ook vinden op de website van De Herberg.

Kerkauto
Voor het bijwonen van de kerkdiensten bestaat voor gemeenteleden de mogelijkheid om met de auto thuis te worden opgehaald en weer te worden teruggebracht. Wie hiervan gebruik wil maken kan contact opnemen met diaken 't Lam.

Bankrekening van de diaconie
Bankrekeningnummer NL 61 RABO 0322 2881 50 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwland.
terug