Nieuwsbericht - Nieuwbouw

Locatie
Reeds lange tijd maken we als kerkelijke gemeente gebruik van het verenigingsgebouw ‘Onder de Toren’. Door ruimtegebrek en veroudering volstaat de huidige invulling niet meer, en zijn we zoals bekend op zoek gegaan naar een oplossing. Het opknappen van het bestaande gebouw was een optie maar kostte veel geld. Toen de voormalige kosterswoning leeg kwam te staan is al vrij snel geopperd om deze locatie te gebruiken als nieuwbouwlocatie voor het verenigingsgebouw. De locatie ligt gunstig op het ‘kerkelijke terrein’, en door nieuw te bouwen krijgen we een mooi en fris gebouw waarbij we onder één dak het kerkelijke verenigingsleven, de clubs, zendingswinkel en extra ruimte bij bijzondere erediensten kunnen herbergen.

Ontwikkeling
Met de taak de plannen hiervoor verder te ontwikkelen is een bouwcommissie in het leven geroepen onder wiens verantwoordelijkheid de uitwerking van de plannen en de uiteindelijke realisatie van die plannen zal plaatsvinden. De bouwcommissie bestaat uit de ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen, financieel advies wordt daarbij gegeven door Nico Sterk. Om daarbij de eisen en wensen van de gemeente aan het gebouw breed in beeld te brengen zijn de diverse clubs, verenigingen en beheerders gevraagd deze te inventariseren. Daarnaast is door de bouwcommissie een architect gevraagd al deze eisen en wensen te verwerken in een concreet en realiseerbaar plan.

Voortgang en planning
Op dit moment is door de architect een eerste ontwerp gemaakt welke we ter goedkeuring bij de gemeente hebben ingediend. Als de gemeente hiermee akkoord zou gaan, dan kunnen we de verdere vergunningaanvraag indienen, de eerste formele stap in het plan. Helaas heeft de gemeente op dit moment op enkele punten commentaar geuit op het ontwerp, waarop wij ons inmiddels hebben beraad en het gesprek hierover graag aangaan met de gemeente.
Nadat we de vergunning hebben verkregen kunnen we beginnen met het zoeken van een bouwer. In alle redelijkheid zal de bouw niet veel eerder plaatsvinden dan eind 2021. Het is ons voornemen om u de mogelijkheid te bieden mee te helpen bij de afbouw en inrichting van het gebouw. Uiteraard houden we u hierover op de hoogte.

Financieel
Op dit moment werken wij ook het financiële plan uit. Mede door de bijdragen die we de afgelopen tijd van u gevraagd hebben kan dit plan gerealiseerd worden. Hoewel we al goed op weg zijn, zullen we door het afzeggen van de verschillende gemeentelijke activiteiten dit jaar, minder financiële middelen tot onze beschikking hebben dan gehoopt. Dit betekent voor ons als bouwcommissie een extra verantwoordelijkheid om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast willen we u als gemeente ook vragen met ons mee te denken over activiteiten om toch de benodigde financiële middelen te verzamelen. Uw ideeën daarover ontvangen wij graag via e-mailadres: kruispunt.nieuwland@gmail.com.

‘Onder de Toren 2.0’
Hieronder ziet u enkele impressies van het huidige ontwerp.terug