Passage

"Passage" is een christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, voortgekomen uit een fusie tus­sen de C.P.B. (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond) en de N.C.V.B. (Nederlandse Christen Vrouwen Bond). Het is een vereniging met ongeveer 50 leden. De grondslag is: Gods Woord op elk levens­terrein. Door middel van "Passage" willen leden zich bezinnen op hun plaats in de sa­menleving. 

Op de verenigingsavonden worden verschillende onderwerpen behandeld. Er worden sprekers uit­genodigd, maar ook ontspanning en gezelligheid krijgen aandacht. Ook worden er excursies ge­organiseerd en gaan we een dag op reis. "Passage" vergadert één keer per maand, op woensdagavond in "Brandpunt", we beginnen om 19.45 uur. Er zijn acht vergaderavonden, van september t/m april. In de maanden mei en juni gaan we een aantal keren fietsen.

Het "Passage-team" bestaat uit:
Nanda Baars - Geluk tel. 06-50448584
Alie Hijkoop - Heikoop tel. 06-12930353
Coby Molenaar - Uittenbogaard tel. 06-12140087
Ellen Wilkes - v.d. Wel tel. 06-25779252
e-mail: passagenieuwbroek@gmail.com     
terug