Veilige kerk

Veilige kerk / Vertrouwenspersoon
Onze gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Zeker kinderen, volwassenen in kwetsbare en afhankelijke situaties, en mensen met een beperking moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen.  Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de gemeente kan ongewenst gedrag en seksueel misbruik voorkomen. 
Soms is het ongewenste gedrag overduidelijk en soms heel subtiel.  


De kerkenraad draagt de eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de gemeente. Daarom heeft de kerkenraad binnen onze gemeente twee vertrouwenspersonen aangesteld en is er onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad een protocol opgesteld. U kunt dit protocol vinden via deze link. Tegelijk is ook ieder lid zelf verantwoordelijk om te zorgen voor de veiligheid binnen de gemeente, de kerkenraad vraagt u/jou dan ook om kennis te nemen van het protocol.

U/jij kunt ongewenst gedrag of intimiteiten ervaren in kerkelijke relaties, bijvoorbeeld van een predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker of iemand anders die u/jij in de gemeente hebt ontmoet.  Als u/jij te maken hebt gehad met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan hierover in vertrouwen gepraat worden met een vertrouwenspersoon. Zij hebben hiervoor een training gevolgd. De vertrouwenspersonen hebben ook een belofte van geheimhouding afgelegd aan de kerkenraad.

De interne vertrouwenspersonen binnen onze gemeente zijn: Er bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon van het SMPR. Het SMPR staat voor ‘Seksueel Misbruik Pastorale Relaties en gezagsrelaties’ en is een landelijk meldpunt met professionele vertrouwenspersonen. U/jij kunt hier terecht wanneer u/jij uw/jouw verhaal liever doet aan iemand buiten onze gemeente.
Zij zijn bereikbaar via tel. 030-3038590 of
info@smpr.nl. Of kijk op de website www.smpr.nl.

Taken interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen de kerk. Dat doen zij door voorlichting te geven binnen de kerkenraad en jeugdwerk, en het protocol bij aanvang werkzaamheden door te nemen en te laten tekenen.

Daarnaast verzorgen de interne vertrouwenspersonen de eerste opvang bij meldingen die betrekking hebben op seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Met eerste opvang wordt bedoeld het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de melder over de mogelijkheden van verdere vervolgstappen.

De vertrouwenspersoon kan desgewenst de melder in het vervolgtraject bijstaan. De interne vertrouwenspersoon is dat niet verplicht. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, reschtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de melder hiervan op de hoogte te brengen. De interne vertrouwenspersoon kan wel (anoniem) advies vragen aan de interne vertrouwenspersoon of externe vertrouwenspersoon, mits hier toestemming voor is gegeven door de melder.
terug