Wat geloven wij?

Wat we geloven wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, één van de centrale geloofsbelijdenissen van het christendom:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven. Amen

De gemeente wil leven en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Hier vindt u de Gereformeerde belijdenisgeschriften: http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschriften 
terug